ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Energeticky úsporné projekty EC (Energy Contracting)

Energy contracting predstavuje dlhodobejší projekt, ktorý sa zakladá na postupnom splácaní energetických stavieb v rámci realizovaných dodávok energií (tepla, elektriny, chladu a pod.) Na rozdiel od ďalšieho ponúkaného produktu EPC tu nie je zahrnutá garancia úspory a istotu pre splácanie investície garantuje odberateľ na základe definovaného množstva dodávky a následného rozloženia vstupnej investície do tejto dodávky. Súčasťou nášho riešenia je využitie aktívneho energetického manažmentu z dôvodu kvalitného riadenia celého energetického hospodárstva a dosiahnutie maximálnych úspor prevádzkových nákladov. Z hľadiska financovania samotnej realizácie je možné dohodnúť rôzne formy kontraktu, obvykle však majetok prechádza na klienta až na konci zmluvného vzťahu, teda po úplnom splatení počiatočnej investície v cene dodávanej energie.

Výhodou tejto služby je komplexné riešenie v oblasti návrhu, prípravy a realizácie systémov technických zariadení budov a tepelných technologických zariadení s nadväznými službami v oblasti prevádzky, údržby a servisu technologického zariadenia, a to bez vynaloženia vlastných finančných prostriedkov zo strany klienta, pričom všetky riziká spojené so samotnou výstavbou a následnou prevádzkou na seba preberá dodávateľ projektu.

Klientmi tejto služby môžu byť priemyselné podniky, vlastníci a prevádzkovatelia administratívnych a bytových objektov a objektov občianskej vybavenosti, mestá, obce a stavebné firmy.

Cieľom je poskytovať kvalitné a včasné služby, ktoré sa opierajú o dodržiavanie dohodnutých technických a rozpočtových dohôd a individuálny prístup ku každému zákazníkovi.

Činnosť tohto produktu je zaistená využitím moderných technológií a postupov šetrných k životnému prostrediu, a to s ohľadom na bezpečnosť a spoľahlivosť realizovaného diela.

Širokému spektru používateľov a prevádzkovateľov tepelných energetických zariadení a taktiež vyšším dodávateľom stavieb, ako sú stavebné firmy a developerské organizácie, ponúkame komplexné služby pre jednotlivé fázy plánovania, realizácie a následného prevádzkovania tepelných energetických zariadení a technického zariadenia budov. Služby sú realizované ako pre nové inštalované zariadenia, tak pre modernizáciu a rekonštrukciu existujúcich zariadení.

Služby sú poskytované v rámci dodávateľského inžinieringu nasledovne:

1. Prípravná, predinvestičná etapa

V tejto etape pomôžeme na základe predchádzajúcej analýzy definovať základné princípy zadania projektu a jeho očakávané výstupy.

2. Investičná etapa
Plánovanie:

 • Spracovanie zadania pre spracovanie projektovej dokumentácie
 • Projektová dokumentácia pre umiestnenie stavby
 • Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
 • Zastupovanie investora v stavebnom konaní

Realizácia:

 • Spracovanie dokumentácie pre vykonanie stavby
 • Realizácia stavby
 • Odovzdanie stavby investorovi
 • Zastupovanie investora v kolaudačnom konaní

3. Prevádzková etapa

 • Záručný a pozáručný servis
 • Údržba a opravy zariadenia
 • Optimalizácia prevádzky
 • Prevádzkovanie a správa tepelných zdrojov a vykurovacích sústav

Realizácia energetických stavieb

Zameriavame sa na generálnu dodávku tepelno-energetických zariadení a sústav vrátane komplexnej dodávky a montáže technického zariadenia budov.

Ide predovšetkým o:

 • Zdroje tepla (bez obmedzenia výkonu)
 • Kotolne teplovodné, horúco-vodné, parné, na ohrev teplonosného oleja

Navrhujeme a realizujeme energeticky úsporné technické riešenia s inštaláciou teplovodných kondenzačných kotlov, moderných teplovodných a parných kotlov a vyvíjačov s prídavnými ekonomizérmi a inštaláciou kogeneračných jednotiek.

 • Odovzdávacie a výmenníkové stanice tepla teplovodné, horúco-vodné, parné
 • Tepelné čerpadlá
 • Obnoviteľné zdroje tepla
 • Solárne systémy, kotly na spaľovanie biomasy
 • Spätné získavanie – rekuperácia tepla
 • Využívanie tepla z technologických procesov výroby

Navrhujeme a realizujeme riešenia na spätné získavanie tepla z prevádzok pekární, práčovní, pecí, sušiacich zariadení použitím širokého spektra špecializovaných výmenníkov tepla.

 • Využívanie tepla z prevádzky existujúcich kotolní

Navrhujeme a realizujeme prídavné ekonomizéry za existujúce staršie kotly s úpravou potrubného zapojenia armatúr a riadenia kotolne.

Zdroje chladu

Realizujeme moderné technické riešenia s inštaláciou chladiacich jednotiek, chladiacich veží na výrobu chladiacej vody pre administratívne a výrobné priestory a chladenie technologických procesov. Ďalej taktiež realizujeme chladenie prevádzkových kvapalín technologických procesov.

Potrubné rozvody médií

 • Potrubné rozvody vykurovacích médií pre systémy teplovodné, horúco-vodné, parné a teplonosný olej
 • Materiálové vyhotovenie – oceľ, antikoro, meď, plast
 • Realizujeme potrubné rozvody v budovách, potrubných mostoch, kanáloch a potrubné rozvody bezkanálové pri použití systémov predizolovaného potrubia
 • Potrubné rozvody zemného plynu, bioplynu a ďalších technických plynov
 • Potrubné rozvody plynov – kyslík

Vykurovanie výrobných hál s použitím moderných spôsobov vykurovania

 • Vykurovanie hál s použitím sálavých systémov vykurovania
 • Svetlé, tmavé a nízkoteplotné plynové sálavé žiariče
 • Horúco-vodné panely
 • Vykurovanie hál s použitím teplovzdušných systémov vykurovania
 • Lokálne aj centrálne plynové agregáty na ohrev vzduchu
 • Lokálne aj centrálne agregáty na ohrev vzduchu na ohrev vykurovacím médiom
 • Kombinácie oboch uvedených systémov

Ústredné vykurovanie

 • Vykurovacie telesá, rozvody

Zdravotno-technické inštalácie

 • Zdravotechnika – rozvody vody, kanalizácia, zariaďovacie predmety
 • Vnútorná plynoinštalácia
   

kontaktný formulár


*


Twitter Facebook