ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Lokálna distribučná sústava

(PORADENSTVO – INVESTÍCIA – REALIZÁCIA - PREVÁDZKA)

Pojem lokálna distribučná sústava – LDS

LDS je distribučná sústava slúžiaca na pripojenie koncových odberateľov k elektrickej sieti či k sieti rozvodu zemného plynu a zaistenie dodávky elektriny či zemného plynu pre zákazníka a jeho odberné miesto, respektíve jeho objekt, byt, kanceláriu a pod. Distribučnú sústavu prevádzkujú licencované distribučné spoločnosti na území vymedzenom týmito licenciami. LDS môže vzniknúť všade tam, kde je viac zákazníkov (odberateľov elektriny či plynu) pripojených na distribučnú sieť prostredníctvom jedného pripájacieho bodu, a to k nadradenej distribučnej sústave. Typicky ide o komerčné zóny, obchodné centrá, bytové komplexy a súbory rodinných domov, priemyselné zóny.

Vznik lokálnej distribučnej sústavy

LDS vznikne vymedzením územia pre distribúciu. Následne distribútor investuje do výstavby novej distribučnej siete, popr. kúpi alebo prenajme od súčasného vlastníka sieť existujúcu. Vybraný distribútor potom zodpovedá na danom území za distribúciu elektriny či plynu a pripojenie nových zákazníkov v rovnakom rozsahu ako regionálne distribučné spoločnosti. Samostatnou činnosťou, ktorá môže nadväzovať na distribúciu, je dodávka vlastnej komodity (elektriny, plynu) pri dodržaní všetkých pravidiel voľného trhu z pohľadu oprávneného zákazníka.

Právny rámec

Všetky pravidlá sú stanovené Energetickým zákonom a príslušnými vykonávacími vyhláškami.

Cena služby (distribučné poplatky)

V prípade vzniku LDS bude koncový odberateľ elektriny či zemného plynu platiť službu rovnakým spôsobom ako ostatní odberatelia v regionálnej distribučnej sústave. Cena služby je regulovaná štátom, cenu určuje pre každé distribučné územie Slovenskej republiky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví cenovým rozhodnutím na kalendárny rok. Službu hradí odberateľ buď svojmu obchodníkovi s elektrinou prostredníctvom zmluvy o združených službách (t. j. jednou faktúrou spolu s cenou za silovú elektrinu či komoditu zemného plynu), alebo samostatne distribučnej spoločnosti. Distribučné poplatky sú stanovené na základe Cenového rozhodnutia vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví podľa veľkosti rezervovanej hodnoty hlavného ističa odberateľa či ročného odberu odberného miesta v prípade zemného plynu.

Popis typicky realizovanej LDS elektriny

LDS bude slúžiť na pripojenie koncových odberateľov k elektrickej sieti a zaistenie dodávky elektriny pre zákazníka z rozvodov 0,4 kV. Vedenie 0,4 kV bude napojené z transformačnej stanice, ktorá bude slúžiť na napájanie LDS elektrinou. Transformačná stanica bude pripojená na distribučný rozvod nadradenej distribučnej spoločnosti. Prevádzkovateľ LDS zodpovedá za prevádzku aj spoľahlivosť zariadenia LDS a bude distribučný partner pre plánovaných koncových zákazníkov (odberateľov elektriny).
Koncoví odberatelia elektriny budú napojení z hladiny nízkeho napätia (0,4 kV) a meraní elektromerovou súpravou zodpovedajúcich parametrov pre fakturačné meranie.

Popis typicky realizovanej LDS zemného plynu

LDS bude slúžiť na pripojenie koncových odberateľov k sieti zemného plynu a zaistenie dodávky plynu pre zákazníka z rozvodov nízkotlakového zemného plynu. Rozvod bude napojený z regulačnej stanice zemného plynu, ktorá bude slúžiť na zásobovanie rozvodu plynom. Regulačná stanica bude pripojená na distribučný rozvod nadradenej distribučnej spoločnosti. Prevádzkovateľ LDS zodpovedá za prevádzku aj spoľahlivosť zariadenia LDS a bude distribučný partner pre plánovaných koncových zákazníkov (odberatelia zemného plynu).
Koncoví odberatelia zemného plynu sú prevažne napojení v úrovni NTL plynu a meranie je vykonávané plynomernou súpravou zodpovedajúcich parametrov pre fakturačné meranie.

Výhody LDS pre investora/developera

 • Možná úspora investičných nákladov na vybudovanie energetickej infraštruktúry
 • Úspora za prevádzku energetickej infraštruktúry
 • Možné bonusové zvýhodnenie za poskytnutie územia pre distribúciu elektriny či zemného plynu, podľa dopredu stanovených podmienok
 • Flexibilnejší servis pri prevádzkovaní, pripájaní a v obsluhe zákazníkov v LDS
 • Pomoc už v prvej fáze úvah a pri vzniku projektu (overenie možnosti pripojenia, väzba projekcie a budúcej prevádzky)
 • Slobodná voľba koncového zákazníka pri výbere dodávateľa silovej elektriny či zemného plynu
 • Zázemie kvalifikovaných odborníkov so skúsenosťami z najväčších energetických hospodárstiev v rámci ČR a SR
 • Prenesenie všetkej legislatívnej a administratívnej náročnosti na nás
 • Výsledkom a zjednotením vyššie uvedeného je úspora pre vás.
   

kontaktný formulár


*


Twitter Facebook