ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Kraje, mestá a obce

Modernizujte, získajte prehľad a šetrite náklady na prevádzku škôl, škôlok, divadiel, športovísk, domovov sociálnych služieb a ďalších budov vo vašom majetku

Mnoho miest, obcí a krajov rieši, ako modernizovať budovy a verejné osvetlenie vo svojom majetku a znížiť náklady na energie potrebnej pre ich prevádzku. O to všetko sa vieme postarať. Modernizáciu energetického hospodárstva našich klientov riešime komplexne a na kľúč. Sme pripravení a vieme aplikovať obchodný model EPC (Energy Performance Contracting), vrchol v oblasti energetických služieb. V takom prípade ponúkame dlhodobé partnerstvo, ktoré musí priniesť pozitívne efekty na oboch stranách. Pri realizácii projektu EPC získava klient optimum medzi vynaloženými nákladmi a dosiahnutými efekty a navyše zmluvnú garanciu za dosiahnutie úspory. Vďaka aktívnemu energetickému manažmentu (EM) a skúsenostiam našich pracovníkov majú naši klienti podrobný prehľad o skutočnej spotrebe energie a informácie o možnostiach ďalšieho zlepšenia dosahovaných výsledkov.

Súčasťou služieb môže byť aj zabezpečenie financovania úsporných opatrení, takže klient nepotrebuje pre realizáciu projektu vlastné prostriedky. Garancie z našej strany za dosiahnutie úspor umožňuje splácania počiatočné investície a všetkých ďalších nákladov projektu.

Naše služby sú vhodné pre budovy, ktoré vyžadujú celkovú modernizáciu, alebo aspoň optimalizáciu prevádzky inštalovaných technických zariadení, napr. po aplikácii zateplenia obvodového plášťa budovy a výmene výplní stavebných otvorov, pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu nebola zároveň riešená oblasť technických zariadení budov (TZB) a najmä systému merania a regulácie (MaR). Informácie o najvhodnejšom spôsobe riešenia poskytuje úvodná analýza stavu a potenciálu úspor. Aplikácia metódy EPC alebo služby EM nachádzajú uplatnenie najmä v školách, škôlkach, úradoch, poliklinikách a nemocniciach, krytých plaveckých bazénoch, zimných štadiónoch, kultúrnych zariadení, domovoch mládeže, domovoch pre seniorov a ďalších objektoch s prevádzkou po väčšinu roka a významnú spotrebou energie.

Prostredníctvom metódy EPC možno tiež účinne realizovať modernizáciu verejného osvetlenia avšak vo väčšine prípadov je žiaduce, ak nie nevyhnutné, z ekonomických dôvodov toto opatrenie spojiť s realizáciou opatrení v budovách.

Tam, kde nie je záujem, alebo nie sú podmienky pre realizáciu projektov EPC, ponúkame a poskytujeme iba služby aktívneho energetického manažmentu (EM) a v ich rámci hľadáme ďalšie úspory v oblasti spotreby a nákupu energií. Služby EM je vhodné aplikovať aj u nových budov, kde, napriek moderným a účinným technológiám, môžu byť odhalené ďalšie doteraz skryté a nevyužité úspory energií a nákladov. Vďaka aplikácii aktívneho EM a skúsenostiam našich pracovníkov majú klienti podrobný prehľad o skutočnej spotrebe energie a informácie o možnostiach ďalšieho zlepšenia dosahovaných výsledkov.
Pre využitie metódy EPC by predvolené náklady na energie v súhrnnej výške mali dosahovať aspoň 100 tisíc EUR bez DPH / rok, pre aplikáciu energetického manažmentu stačí približne 25 tisíc EUR bez DPH / rok.

Energetický management a energeticky úsporné projekty sú pre nás dlhodobou prioritou. Preto už od počiatku pristupujeme ku každému klientovi individuálne a snažíme sa mu ponúknuť také riešenie energetického hospodárstva, ktoré zohľadňuje jeho momentálnej potreby aj plány. Vďaka našej garancie dosiahnutie úspor po celú dobu trvania zmluvného vzťahu sme tak maximálne motivovaní na úzkej spolupráci s klientom, na trvalom procesu zlepšovania prevádzky už realizovaných úsporných opatrení a na hľadanie ďalších.

Poskytujeme tiež nezávislé poradenstvo v oblasti energetiky, spracovávame energetické posudky, audity a štúdie a preukazy energetickej náročnosti budov. Vykonávame kontroly energetickej účinnosti kotlov a klimatizácií nielen pre účely splnenia požiadaviek zákona, ale najmä s prihliadnutím na praktickú stránku využitia získaných poznatkov a dosiahnutie maximálnych úspor nákladov na nákup energií a palív. V neposlednom rade zabezpečujeme tiež komplexné poradenstvo v oblasti aktuálne poskytovaných dotácií pre energeticky úsporné projekty.

Na začiatku spolupráce ponúkame nezávislou konzultáciu v oblasti úspor energií a prípadnú pomoc s prípravou postupu obstarávania.

Naše referencie z realizovaných projektov pre privátny sektor nájdete tu.

kontaktný formulár


*


Twitter Facebook