ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Novinky

Breclav vďaka rozsiahlym energetickým úsporám ušetrí desiatky miliónov korún   29.6. 2023

Dokončili sme energeticky úsporné opatrenia, ktoré v budúcich rokoch prinesú Mestu Břeclav vďaka garantovaným úsporám úspory desiatok miliónov korún. Mesto Břeclav sa tak zaradilo medzi energeticky najefektívnejšie a najúspornejšie mestá v Českej republike, ktoré využívajú metódu EPC – energetické služby so zárukou – ako v mestských objektoch či v krajom spravovaných zdravotníckych zariadeniach, tak v súkromných priemyselných prevádzkach.

V roku 2022 mesto Břeclav vyhlásilo verejnú súťaž poskytovanie energetických služieb s garantovanou úsporou (EPC) po dobu desiatich rokov. Jej víťazom sa stala spoločnosť Amper Savings zo Skupiny Amper, tradičný hráč na poli energetických služieb (ESCO). Realizované technické opatrenia sú teraz vo fáze dokončenia av nasledujúcich rokoch zaistia prostredníctvom dlhodobej spolupráce mesta a dodávateľskej spoločnosti v rámci energetického manažmentu zmluvne garantované minimálne úspory.

Projekt EPC pre mesto Břeclav prinesie v nadchádzajúcich desiatich rokoch minimálnu úsporu 35,6 miliónov korún z nákladov za energie a vodu, čo zodpovedá 41% z pôvodných celkových referenčných nákladov. Modernizácia štyroch z ôsmich renovovaných objektov bola spolufinancovaná z dostupných európskych fondov. Celková hmotná investícia do realizovaných opatrení dosiahne približne 56 miliónov korún bez DPH, z toho dotačná podpora je v úrovni približne 11,7 miliónov korún. V rámci breclavského mestského projektu EPC prešlo modernizáciou osem objektov, ktoré sú v mestskom nehnuteľnostnom fonde z hľadiska energetickej spotreby najvýznamnejšie.

Spoločnosť Amper Savings garantuje dosiahnutie úspor najmä vďaka komplexnému prístupu šitému na mieru každému z modernizovaných mestských objektov. Tento komplexný prístup kombinuje opatrenia, ako sú zatienenie budov na zamedzenie prehrievania a obmedzenej spotreby na výrobu chladu, rekonštrukcia osvetľovacích sústav, doplnenie a úprava systémov regulácie tepelnej energie, inštalácia fotovoltaických elektrární na strechy objektov, využitie odpadného tepla pri vetraní budov, inštalácia reverzibilných tepelných čerpadiel , inštalácia kombinovanej výroby elektriny a tepla, využitie odpadového tepla z technologického chladenia, obmedzenie spotreby čistej vody a recirkulácia technologických vôd v rámci zimného štadióna, jednotný energetický dispečing nad všetkými realizovanými opatreniami a ďalšie.

Energetické služby so zárukou (z angl. Energy Performance Contracting, skrátene EPC) zahŕňajú návrh úsporných opatrení, prípravu, realizáciu a príp. zabezpečenie financovania projektu vedúce k úsporám energie budov a zariadení. Všetky riziká projektu nesie poskytovateľ (ESCO – z angl. Energy Saving COmpany) av prípade, že úspory nie sú dosiahnuté podľa vopred stanoveného modelu, hradí rozdiel. Neoddeliteľnou súčasťou EPC je dôsledný aktívny energetický manažment. Investície do projektu metódou EPC majú podľa typu a stavu technológií a objektov návratnosť 5 až 15 rokov.

Jedná sa o klasické objekty občianskej vybavenosti typu škola či úrad, ale aj o špecifické viac technologické procesy v prostredí zimného štadióna, kde sú snáď úsporné opatrenia najkomplexnejšie. Okrem klasických riešení v podobe riadenia a regulácie realizujeme napr. využitie odpadového tepla z procesu chladenia, recirkuláciu odpadovej vody, nové osvetlenie ľadovej plochy, využitie spätného získavania tepla pri prevádzke vzduchotechnik, inštaláciu doplnkových zdrojov v podobe kombinovanej výroby elektriny a tepla, ale aj nové fotovoltaické elektrárne,“ uvádza Pavel Řehák, projektový manažér projektu EPC Břeclav.

Břeclav je vďaka projektom EPC realizovaných spoločnosťou Amper Savings, a.s. špecifická v celorepublikovom meradle. Už roku 2015 tu vznikol EPC projekt vo výrobnom závode GUMOTEX, a.s., ktorý bol zameraný predovšetkým na rekonštrukciu a vyššiu účinnosť výroby pary nutnej pre použitie vo výrobných procesoch. V roku 2017 potom nadviazal pilotný projekt EPC v krajom zriaďovanej organizácii Nemocnice Břeclav, ktorý okrem zateplenia obsahoval celkovú rekonštrukciu energetiky s dosahovanou úsporou približne. 50 % pri úspore zemného plynu v oblasti tepelného hospodárstva. V roku 2022 potom vzniká dnes už aj vďaka možnosti kombinácie dotačných programov podporený projekt EPC na celkom ôsmich vybraných objektoch mesta.

V Břeclavi sa nám v priebehu niekoľkých rokov podarilo zrealizovať projekty EPC, ktoré nezávisle na sebe vznikali v rôznych subjektoch, u rôznych zadávateľov a vlastníkov energetických hospodárstiev. Tým sa mesto Břeclav jednoznačne radí medzi jedinečné a príkladné mestá využívajúce metodiku EPC naprieč sektormi a možno ho tak považovať za jedno z energeticky najefektívnejších a najmodernejších miest v Česku,“ uvádza Radek Vrána, generálny riaditeľ Amper Savings, a.s.

Základné parametre projektu EPC pre mesto Břeclav:

  • Ročná úspora 1,5 mil. EUR/10 rokov z nákladov za energie a vodu zodpovedá 41 % z pôvodných celkových referenčných nákladov!
  • Mestský projekt EPC bol realizovaný na 8 objektoch, ktoré sú z hľadiska portfólia mestských budov a energetickej spotreby najvýznamnejšie. Z toho na 4 objektoch bolo využité spolufinancovanie z dostupných európskych dotácií.
  • Skutočne komplexné dielo: zatienenie budov na zamedzenie prehrievania a obmedzenej spotreby na výrobu chladu, rekonštrukcia osvetľovacích sústav, doplnenie a úprava systémov regulácie tepelnej energie, inštalácia FVE elektrární na strechy objektov, využitie odpadného tepla pri vetraní budov, inštalácia reverzibilných tepelných čerpadiel, elektriny a tepla, využitie odpadového tepla z technologického chladenia, obmedzenie spotreby čistej vody a recirkulácie technologických vôd v rámci zimného štadióna, jednotný energetický dispečing nad všetkými realizovanými opatreniami a ďalšie.
  • Celková hmotná investícia dosiahla cca 2,4 mil. EUR bez DPH, z toho dotačná podpora cca 0,5 mil. EUR.

Viac sa o našich referenčných projektoch dozviete tu.


kontaktný formulár


*


Twitter Facebook