ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Referencie

Spoločnosť Amper Savings, a.s. realizuje projekty energetických úspor pre mestá, obce a výrobné podniky v rôznych odboroch.

ČVUT

ČVUT

Klient:

České vysoké učení technické v Praze (SÚZ)

Vaníčkova 315/7

160 17  Praha 6Doba plnenia:

Zmluva na dobu určitú, 4 roky

1.2.2018 - 31.1.2022Dotknuté objekty:Projekt rieši cca 50 objektov (areál Strahov, ubytovne, internáty, menzy, študentské domy, administratívne kultúrne objekty a športové areály).Realizovaná opatrení a poskytované služby:Predmetom zmluvného vzťahu je poskytovanie energetických služieb v rámci prevádzky tepelných zdrojov, vzduchotechniky, klimatizácie a MaR (meranie a regulácia). Projekt zabezpečuje činnosť aktívneho energetického manažmentu vrátane zásobovania teplom a ostatných médií, servisných činností a riešenie prevádzkového režimu všetkých energetických zariadení podľa požiadaviek jednotlivých objektov ČVUT pri dodržaní maximálnej efektivity využitia energetických komodít s cieľom dosiahnutia významných energetických úspor.

  • energetický manažment, dispečerský monitorovací systém, obsluha a priebežné kontroly, opravy a údržba vybraných energetických zariadení a technologických súborov (kotolní, tepelných rozvodov, výmeníkových a odovzdávacích staníc, vyhradených tlakových zariadení, plynových zariadení vrátane rozvodov médií, sklad materiálu a chemikálií),
  • vedenie zásahov k riadeniu kvality poskytovaných služieb - tzv. "Help desk" pre sumarizáciu porúch a závad s on-line prístupom na zabezpečenie priebežnej kontroly kvality poskytovaných služieb,
  • zaistenie pravidelných kontrol prevádzkových parametrov u energetických zdrojov vybavených diaľkovým prístupom v pravidelných hodinových intervaloch,
  • vykonávanie revízií zariadení podľa právnych a ostatných predpisov vrátane platných technických noriem, vykonávanie skúšok a meraní podľa požadovaných predpisov a podmienok výrobcov súvisiacich energetických zariadení,
  • obsluha tepelných zdrojov, vzduchotechnických zariadení, klimatizácie, merania a regulácie, zabezpečenie servisu a opráv vrátane ostatných kúrenárskych a plynárenskych prác,
  • zabezpečenie všetkých právnych a legislatívnych povinností prevádzkovateľa zariadenia podľa zákona č. 201/2012 Zb., O ochrane ovzdušia, plnenie povinností voči poskytovateľom tepla a ostatných médií a orgánom štátnej správy a štátneho dohľadu.

Referenčné náklady:

Teplo:

Elektrina:

Voda:


kontaktný formulár


*


Twitter Facebook